1.1 Toepasbaarheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten van of met LUIT.nl en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

1.2 Accepteren van offertes, prijsopgaven en orders

 1. Alle offertes, orderbevestigingen en prijsopgaven door of vanwege LUIT.nl gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord (getekende) offerte, orderbevestiging of contract door LUIT.nl is ontvangen en geaccepteerd.
 3. Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.

1.3 Duur en beëindiging van overeenkomst(en)

 1. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Tenzij anders overeengekomen.
 2. LUIT.nl heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surceance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding of verdere uitvoering van opdrachten.
 3. Bij het opzeggen van de hostingovereenkomst krijgt Opdrachtgever binnen één werkweek de zogenaamde 'token' om een eventuele verhuizing in gang te zetten.
 4. Opdrachtgever krijgt per omgaande alle bestanden toegestuurd, bestaande uit WordPress basis installatie, thema- en plugin bestanden en in eigendom van de Opdrachtgever zijnde media bestanden. Voor deze werkzaamheden worden gangbare kosten in rekening gebracht.
 5. Bestaande (betaalde) licenties van LUIT.nl dienen door Opdrachtgever opnieuw te worden geactiveerd. Opdrachtgever krijgt een overzicht van de in gebruik zijnde licenties en de daaraan verbonden kosten.

1.4 Levertijd producten en diensten

 1. De door LUIT.nl opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt LUIT.nl niet in verzuim.

1.5 Ontoerekenbare omstandigheden en tekortkomingen

 1. In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van LUIT.nl op:
  • tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelance-contract;
  • vertraging bij of tekortkoming door toeleverancier(s)
 2. Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee maanden duurt, behoudt LUIT.nl zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. LUIT.nl behoudt zich alsdan het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.

1.6 De reikwijdte van prijzen

 1. Is met Opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van LUIT.nl. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van Opdrachtgever door LUIT.nl worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en daarmee tot afrekening op de wijze als in artikel 1.6 lid 1 voorzien:
  • uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door Opdrachtgever is goedgekeurd;
  • eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van Opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan LUIT.nl kenbaar zijn gemaakt;
  • gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door LUIT.nl in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop LUIT.nl weinig of geen invloed kan uitoefenen;
  • tekortschietende medewerking van Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat dat niet werd gewenst.
 4. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij LUIT.nl gebruikelijke methoden.
 5. LUIT.nl is gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien LUIT.nl niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken.
 6. Indien in de offerte een “richtprijs” is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.
 7. Alle prijzen zijn exclusief media inkoop, BTW en andere heffingen welke (van overheidswege) worden opgelegd.
 8. LUIT.nl heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
 9. Genoemde prijzen zijn altijd exclusief reis-, verblijf- en out-of-pocket kosten.

1.7 Betalingsvoorwaarden en condities

 1. Facturering vindt in de meeste gevallen eenmaal per maand, vooraf, plaats. Bij Web&App projecten wordt 50% vooraf gefactureerd en 50% na oplevering. Bij periodieke betalingen gelden halfjaarlijkse betalingen voorafgaand aan de genoemde periode.
 2. LUIT.nl is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn dienstverlening middels een factuur een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen, maximaal ter grootte van de te verwachten prestaties in een periode van een maand vooruit. Bij gebreke van betaling daarvan is LUIT.nl bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.
 3. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door LUIT.nl aan te wijzen bank- of girorekening. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien LUIT.nl zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd en rente met een minimum van euro 50,- exclusief BTW.
 4. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van LUIT.nl binnen 8 werkdagen na factuurdatum aan LUIT.nl schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

1.8 Vertrouwelijke informatie (indien van toepassing)

 1. Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.

1.9 Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen

 1. Voor zover LUIT.nl bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan LUIT.nl op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties metLUIT.nl of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met LUIT.nl.
 2. Indien de aansprakelijkheid vanLUIT.nl voor schade van Opdrachtgever al moet worden aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de vervangende schade tot maximaal tweemaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 6 maanden. Iedere aansprakelijkheid vanLUIT.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de inhoud van de door hem aangeleverde teksten of ander ter beschikking gesteld materiaal.

1.10 Wijziging van de voorwaarden

 1. LUIT.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, zonder elke opdrachtgever daarover vooraf te moeten informeren. Tenzij anders is overeengekomen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

1.11 Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen LUIT.nl en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter in het rayon Haarlem/Amsterdam aanhangig worden gemaakt.