Algemene informatie

 • Identiteit. LUIT.nl is de bedrijfswebsite van LUIT Consultancy, gevestigd te Haarlem onder KvK nummer 34201192
 • Toestemming voor het gebruik van gegevens. 2 van de 6 genoemde grondslagen, geen expliciete en/of aanvullende schriftelijke toestemming nodig.
  • Toestemming van de betrokken persoon (bij het invullen van een contactformulier voor het aanvragen van informatie wordt toestemming gegeven voor het verwerken van de gegevens)
  • De gegevensverwerking is exclusief noodzakelijk voor de mogelijke uitvoering van een overeenkomst.
 • Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking. LUIT.nl verwerkt (klant)gegevens ten behoeve van informatie aanvragen, trainingen, adviesaanvragen en hosting en onderhoud. Gevraagd wordt doorgaans naar bedrijfsnaam, website adres, voor- en achternaam primair contactpersoon en e-mail adres. Samengevat verwerken wij uw gegevens voor:
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Eventueel verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • LUIT.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Het niet verstrekken van de persoonsgegevens betekent dat doorgaans geen dienstverlening mogelijk is.
 • Duur van de opslag. De gegevens verkregen via het contactformulier worden verwijderd, zodra het gevraagde vanuit het formulier is verwerkt en/of uitgevoerd. Alle gegevens worden via een gecertificeerde SSL verbinding versleuteld verzonden. Contactgegevens binnen consultancy, trainingen en seminars zijn beperkt tot administratieve gegevens. Hosting gegevens blijven bewaard/bestaan totdat het hosting contract wordt opgezegd, inclusief alle (eventyuele) e-mail adressen.
  • Gegevens die wij verwerken en ter inzage gegeven meten worden aan de belastingdienst, blijven 7 jaar bewaard
 • Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens. Ingevulde formulieren worden als e-mail verzonden naar de verzender. Op die manier krijgt verzender inzicht in hetgeen verzonden is. na verwerking worden de gegevens verwijderd. Er is geen mogelijkheid een informatie aanvraag tussentijds te wijzigen of te wissen door de aanvrager. Andere overeenkomstenm worden vooraf ter inzage aangeboden en worden pas verwerkt na ondertekening van de overeenkomst. Bij het cancellen van een offte of bestaande overeenkomst blijven de bedrijfsgegevens in het administratieve systeem bewaard, tenzij anders wordt oevereengekomen.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u ondanks bovenstaande privacyverklaring redenen hebben tot het indienen van een klacht, verzoeken wij u eerst contact met ons op te nemen, alvorens u zich wendt tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Datalekken en/of calamiteiten. Bij datalekken en/of calamiteiten worden worden alle 'lopende inzenders' van het contactformulier per omgaande geïnformeerd over het lek en de door LUIT.nl te nemen maatregelen om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.
 • Functionaris gegevensbescherming.  Peter Luit

Verwerkersovereenkomst

Klanten krijgen altijd een verwerkersovereenkomst aangeboden in lijn met de geest van de AVG wetgeving. Indien onverhoopt geen ondertekening heeft plaatsgevonden, dan gaan wij uit van stilzwijgende instemming met deze verwerkersovereenkomst (PDF).

Technische voorzieningen

In het kader van de data protection impact assessment (DPIA):

 • SSL certificaat COMODO, domein validatie, enkel domein (te controleren via SSLLabs). Hiermee waarborgt luit.nl het versleutelde transport van persoonlijke gegevens via het contactformulier.

 • Security Report (te controleren via securityheaders). Hiermee waarborgt luit.nl alle redelijk te verwachten maatregelen te hebben genomen tegen mogelijke aanvallen van buitenaf op persoonlijke gegevens die via de website worden verwerkt.

Cookies worden aangemaakt om de werking van website en daaraan gekoppelde diensten te kunnen optimaliseren. Cookies worden gebruikt voor Google Analytics, Facebook, Twitter, YouTube en MailChimp. Voor Google Analytics zijn de instellingen aangepast om aan de AVG te kunnen voldoen, zoals het maskeren van het laatste octet van het IP adres van de bezoeker. Verder worden de gegevens niet gedeeld en is Google Analytics niet gekoppeld met andere diensten.

Bovenstaande verklaring is gebaseerd op het verwerken van de basis uitgangspunten binnen de AVG wetgeving.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018.