Automatisering mogelijk maken

camps.jpgDoor Peter Camps
19 maart 2008

Notitie door Peter Luit: Ondanks het feit dat onderstaand artikel van de hand van Peter Camps duidelijke commerciële signalen bevat, vind ik het toch zodanig de moeite waard om hier te publiceren, omdat het vooral ook een duidelijke visie bevat rondom automatisering van vele prepress taken, een waardevol stukje kennis, voor iedereen die op zoek is naar innovatieve automatiserings mogelijkheden.

Introductie

Twee dagen geleden kondigde EskoArtwork de overname aan van Gradual Software en het samenvoegen van de Gradual-medewerkers, -bezittingen en technologie met EskoArtwork’s Enfocus activiteiten.  De daaruit voortvloeiende nieuwe entiteit fungeert als een speciale business unit in de EskoArtwork-groep, onder de Enfocus-merknaam.
Ik vervoegde het EskoArtwork managementteam als Senior Vice President Enfocus, als hoofd van de Enfocus-business unit. In dit artikel wil ik graag de beweegredenen uiteenzetten voor de Enfocus/Gradual-fusie, en mijn toekomstvisie over Enfocus delen.

Nood aan automatisering

De professionele publishingwereld ondervindt sterke druk om de productiviteit te verhogen, de voorspelbaarheid te verbeteren, en medewerkers te motiveren door automatisering van routinetaken. Waar de industrie al werkt met automatiseringseilandjes kan de echte efficientie van die automatisering alleen gerealiseerd worden door deze eilandjes met elkaar te koppelen en een gezamenlijke workflow te creëren van begin tot eind.

Nood aan een innovatieve aanpak

Deze uitdaging schrikt af omdat tekstcreatie en ontwerp bijna altijd plaatsvinden in andere organisaties dan diegene die prepress en drukken verzorgen. Deze organisaties gebruiken vaak gescheiden en incompatibele software en workflows.  Orders stromen naar de volgende productiefase in een reeks van standaard en niet-standaard formaten, meestal met te weinig gegevens om het proces voldoende van informatie te voorzien.

Het relatienetwerk tussen de verschillende deelnemers is zeer complex en verschilt, afhankelijk van eenieders standpunt; een uitgever bijvoorbeeld kan werken met verschillende freelance ontwerpers, en elk van deze ontwerpers kan voor verschillende uitgevers werken.  Er is geen enkel op één taak gericht workflowsysteem dat een complete oplossing kan bieden voor een dergelijk heterogeen netwerk.  Er is een nieuwe benadering nodig die de stap-voor-stap inzet van oplossingen bij meerdere deelnemers in meerdere organisaties ondersteunt met een reeks van systemen en tools.

Daarmee kom ik bij een paar sleutelkenmerken van de oplossingen die Enfocus op de markt brengt en verder wil ontwikkelen:
Betaalbaar in de zin van aanschafprijs, implementatie en training.
Stap voor stap in te voeren, klein beginnend en met duidelijke voordelen na elke volgende stap.

• Zeer goed te configureren en toepasbaar voor een breed scala van premedia workflowsegmenten.
• Zeer goed te koppelen aan systemen van derden, zodat de kloof tussen bestaande automatiseringseilanden overbrugd wordt.
• Modulair en compatibel met de best beschikbare technologie van derden.

Deze filosofie verschilt van traditionele grafische productieworkflows of gecentraliseerde redactionele systemen, die meestal componenten van één leverancier omvatten, een forse initiële investering vergen en vaak gefocust blijven op één workflowgebied. Enfocus wil de hiaten opvullen in die systemen door workflowsegmenten in het publishingproces aan te bieden die tot dusverre in het streven naar algehele automatisering niet aan bod kwamen.

Vereisten voor automatisering

Er zijn drie fundamentele vereisten voor het mogelijk maken van automatisering (in andere woorden: voor het vermijden van de noodzaak tot menselijk ingrijpen):
• Een automatiserings’ruggengraat’ (backbone) voor het verzenden en sturen van orders.
• Orders (content-representaties) die voldoen aan bepaalde overeengekomen kwaliteitsstandaarden.
• Geschikte metadata bij de orders ter informatie van het geautomatiseerde proces.

Backbone

Het is onze doelstelling om automatisering mogelijk te maken van alledaagse taken op alle gebieden van de grafische workflow – inclusief bijvoorbeeld creatief ontwerp of redigeren en, naast de feitelijke productiewerkzaamheden in het laatste stadium. Om deze bredere doelstelling te realiseren moet de backbone of ruggengraat van het automatiseringssysteem makkelijk te configureren zijn door de gemiddelde systeembeheerder of ervaren gebruiker, en moet het te koppelen zijn aan een grote reeks veel gebruikte systemen, tools en applicaties, inclusief communicatiekanalen.

De Enfocus SWITCH productfamilie is gecreëerd met deze doelstelling in gedachten en zal langs deze lijn door blijven groeien.

Kwaliteit

Om gebruikers op hun gemak te stellen met geautomatiseerde processen, moet het proces een zeker kwaliteitsniveau in het eindresultaat kunnen garanderen (en orders die daar niet aan voldoen moeten bijtijds teruggestuurd worden voor menselijke inspectie). Het opstellen en benadrukken van geschikte kwaliteitsstandaards (door valideren en corrigeren) is van fundamenteel belang voor betrouwbare automatisering.

De Enfocus Certified PDF technologie – en de toepassingen die deze ondersteunen – zijn hiervoor uitermate geschikt. Enfocus Instant PDF vergemakkelijkt het creëren van PDF-bestanden die voldoen aan een bepaalde overeengekomen standaard. Enfocus PitStop Server ondersteunt geautomatiseerde verificatie (en vaak zelf correctie) van PDF-bestanden – terwijl ze het ontwerpstadium verlaten en/of voordat ze naar de feitelijke productiefase gaan.

De geavanceerde redactie-productie tools Enfocus PitStop Professional (een plug-in voor Adobe®  Acrobat Professional) en Enfocus Neo (een stand-alone applicatie) bieden de beoordelings- en correctiemogelijkheden die nodig zijn wanneer er iets fout gaat – en voor het behandelen van bepaalde complexe zaken die niet automatisch te verwerken zijn.

De Enfocus CertifiedPDF.net webgemeenschap maakt het delen van kwaliteitsstandaards door verschillende deelnemers in de workflow mogelijk.

Metadata

Het realiseren van een geautomatiseerde workflow vereist een gestructureerde uitwisseling van beschrijvende informatie over een order met betrekking tot de inhoud. Dergelijke beschrijvende informatie wordt meestal metadata genoemd. Het gebruik van metadata voor het sturen van orders of voor het instellen van procesparameters is fundamenteel voor automatisering, en verschillende soorten metadata moeten worden ondersteund om te kunnen koppelen naar systemen van derden.

De Enfocus SWITCH-productlijn biedt orderrouting en –verwerking op basis van metadata, inclusies diverse XML-gebaseerde standaards. De Enfocus Certified PDF technologie bedt metadata in PDF-bestanden in voor kwaliteitsbeheersing en voor het bieden van een audit trail.

Technologie-zwaartepunten

Deze aanpak van automatiseringsmogelijkheden in de professionele publishing wereld geeft al aan welke verschillende technologie-zwaartepunten voor Enfocus de komende jaren belangrijk worden.

Koppeling met systemen van derden

De mogelijkheden van de workflow backbone moeten worden versterkt door rechtstreekse ondersteuning van technologieën zoals SOAP-communicatie en SQL databasequeries. Hierdoor zal SWITCH gemakkelijk kunnen worden gekoppeld aan oplossingen van derden zoals DAM-systemen, MIS-systemen en redactionele workflowsystemen.

Documentformaten

Hoewel PDF stevig verankerd is in de publishing markt, hoeft het niet voor altijd het enige toegepaste portable document format te blijven. Het XPS-formaat bijvoorbeeld, waarmee Microsoft pioniert, kan een belangrijke speler worden in kantooromgevingen. Tegelijkertijd beloven nieuwe PDF-gerelateerde standaards zoals PDF/A en PDF/E een toenemend gebruik van PDF op nieuwe gebieden zoals langetermijn archivering en engineering). Het is voor Enfocus een logische ontwikkeling om zijn kwaliteitsgarantietechnologieën uit te breiden naar nieuwe bestandsformaten zoals deze.

Metadata

Metadata-standaards zoals EXIF, IPTC, XMP, JDF, en andere XMLgebaseerde standaards, zijn gemeengoed in verschillende gedeeltes van de documentstroom. Met uitzondering echter van de allergrootste systemen (zoals die van EskoArtwork), worden metadata nog te weinig gebruikt – met name bij de uitwisseling van orders tussen systemen. Toekomstige Enfocus-producten zullen op dit gebied een bijdrage gaan leveren door de hindernissen voor toegang en gebruik van metadata te verlagen.

Kwaliteitsgarantie

Het verifiëren van orders aan de hand van overeengekomen kwaliteitsstandaarden blijft een sleutelrol vervullen bij het mogelijk maken van betere automatisering. Enfocus zal zijn inzet op het gebied van preflight- en correctietechnologieën in relatie tot documentcontent en metadata nog duidelijk verbreden en verdiepen. Verder zal Enfocus doorgaan met het stimuleren van industriestandaards en specificaties op dit gebied.

Partnerships

De hierboven beschreven open en modulaire filosofie leidt tot een belangrijke focus op industriepartnerships. De volgende paragrafen hebben betrekking op twee belangrijke voorbeelden.

Crossroads

Enfocus blijft volledig betrokken bij de Crossroads-gemeenschap, opgericht door Gradual Software om een ecosysteem bij elkaar te brengen van softwareleveranciers die producten brengen waarmee taken in publishingworkflows kunnen worden geautomatiseerd, en waarmee de drempel wordt verlaagd voor professionele uitgeverijen die in hun bedrijf willen beginnen met automatisering.

Enfocus richt zich specifiek op samenwerking met andere leveranciers, inclusief concurrenten, om optimale koppelingen te realiseren tussen de producten van die leveranciers en de Enfocus SWITCH productfamilie.

Ghent PDF workgroup

De Ghent PDF workgroup, op initiatief van Enfocus opgericht in 2002, is een internationale vergadering van brancheverenigingen, leveranciers en experts met als doel het vastleggen en verspreiden van processpecificaties voor optimale werkmethodes in grafische workflows.

Enfocus blijft een actief lid van de Ghent PDF workgroup.

Conclusie

Enfocus vernieuwt zijn betrokkenheid bij het bedienen van contentmakers, prepress-dienstverleners, drukkers, uitgevers en drukwerkinkopers met innovatieve softwareoplossingen, gebaseerd op de synergie tussen de Enfocus- en Gradual Software-activiteiten, en met volledige ondersteuning van EskoArtwork’s stuwkracht en middelen.

Kijk op www.enfocus.com voor meer informatie over de in dit artikel genoemde producten.

Toekomstgerichte uitlatingen

Dit artikel omvat toekomstgerichte uitlatingen die risico’s en onzekerheden inhouden. Enfocus is niet verplicht om de besproken producten en functionaliteiten daadwerkelijk te leveren, en dit artikel vertegenwoordigt geen enkele specifieke product- of functionaliteitaankondiging.

Over de auteur

Peter Camps startte zijn carrière als softwareontwikkelaar bij het in Gent gevestigde bedrijf DISC, actief in prepress-systemen voor formulieren, etiketten en verpakkingen. Via een reeks van overnames en fusies werd DISC een van de kernbedrijven van de huidige EskoArtwork groep.

In 1993 richtte Peter Enfocus Software op waar hij 10 jaar als CEO fungeerde terwijl het bedrijf zijn welbekende reeks van PDF-tools in de markt zette. Vervolgens richtte Peter  Gradual Software op voor het ontwikkelen van automatiseringstools voor diverse stadia van professionele publishingactiviteiten. De SWITCH productfamilie, die nu geleverd wordt onder de Enfocus-merknaam, is een belangrijke eerste stap in het verwezenlijken vandie missie.

Peter is nu Senior Vice President Enfocus in de EskoArtwork groep. Op meer dan één manier, zegt hij, voelt dit als ‘thuis komen’.

1 reactie

 1. Peter Luit op 22 maart 2008 om 09:11

  Ketendenken nog steeds moeilijk! Ook ik kom nog veel te veel situaties tegen waar ketendenken primair niet het uitgangspunt is van de onderneming. Als er dan al sprake is van vormen van automatisering, dan dient het middel slechts tot sub-optimalisering van een aantal (belangrijke) interne processen, maar ook niet meer dan dat.

  En dat is jammer, want door niet naar de keten te kijken, verlies je door teveel eenzijdige aandacht, je grip op je opdrachtgevers. Opdrachtgevers willen dat je met hun probleem meedenkt. Hoe je je eigen zaakjes op orde hebt, zal menig opdrachtgever weinig interesseren.

  En dat ketendenken begint inderdaad bij eenvoudige, maar wel belangrijke afspraken. Nog steeds kom ik bedrijven tegen, waarbij dat dus helemaal niet gebeurt. Dus geen enkele afspraak over de wijze van aanleveren. Bedrijven zeggen dan dat ze de problemen van hun klanten wel zullen oplossen. Velen zien daar nog steeds hun toegeveogde waarde. Maar de concurrentie zit niet stil. Zij bieden wel een keten-automatisering aan en maken hun sommen gewoon anders en vaak slimmer.

  Bedrijven die 6 keer iets maken voor 9 scoren 54, de kosten zijn 52, dus het rendement is 2. Ik kom ook andere bedrijven tegen die maken dezelfde score 54, maar dan alleen met 9 keer 6. Ze maken dus meer orders met een lagere omzet, omdat ze door automatisering minder hoeven te doen. Als de kosten daardoor dan 48 zijn, is het rendement 6. Natuurlijk is het te makkelijk om te veronderstellen dat je het door dit sommetje dan allemaal wel even oplost. Maar het geeft wel aan dat omzet jagen op de korte termijn, niet het uitgangspunt is voor het denken in en voor de hele keten.

  Productietijden zijn al tot en minimum beperkt, uitdaging blijft de doorlooptijd. En daarvoor moet je creatief zijn en ook durf tonen. Verkoop binnendienst afdelingen zijn vaak ‘doorgeefluiken’ met veel administratief gedoe en heen en weer bellen over niet juist aangeleverd materiaal. Daar zit echt een bron voor kosten besparing. Maar ja, dat gaat gepaard met niet populiare maatregelen. En dat besef, kostengericht saneren om 9 keer 6 te halen met lagere kosten, is nog een langdurig traject. De sterksten zullen uiteindelijk winnen.